Bezpłatne leki 75+

Pacjenci powyżej 75 roku życia mogą liczyć na darmowe leki

Jakie trzeba spełnić wymagania?

 • Wiek: w dniu wystawiania recepty Pacjent musi mieć skończone 75 lat
 • Recepta: lekarz lub pielęgniarka musi wpisać literę „S” w polu „kod uprawnień dodatkowych”
 • Wykaz: potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (zakładka D obwieszczenia refundacyjnego
 • Wskazanie: objęte refundacją leki refundowane są pacjentom, którzy mają określone schorzenia (zakładka A1 obwieszczenia refundacyjnego)

Receptę wystawia:

 1. Lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
 2. Pielęgniarka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, uprawniona do wystawiania recept
 3. Lekarz dowolnej specjalności, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania, wyłącznie dla:
 • dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu (pro auctore)
 • krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej – do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa (pro familiae).

Lista bezpłatnych leków znajduje się:

 • na stronie Ministerstwa Zdrowia

Na powyższej stronie dostępny jest aktualny wykaz leków.

Lista bezpłatnych leków zmienia się co 2 miesiące.

 • Na stronie lekinfo24

W tym wykazie są leki, które dla pozostałych pacjentów mają odpłatność ryczałtową lub w wysokości 30%.

Na prywatnej wizycie lekarz nie może wystawić recepty na darmowe leki dla osoby powyżej 75 roku życia.

Niestety, w ramach komercyjnych usług opieki zdrowotnej nie można wystawić pacjentowi recepty na bezpłatne leki.  
Receptę może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. uprawniony do przyjmowania deklaracji wyboru.

W przypadku lekarza specjalisty nie ma możliwości otrzymania recept na bezpłatne leki dla pacjentów po 75. roku życia (chyba, że są to recepty pro auctore i pro familiae).
Jednak gdy lekarz specjalista leczy pacjenta lekami, które znajdują się w wykazie bezpłatnych leków, może przekazać tę informację lekarzowi POZ, aby ten wystawił receptę na bezpłatne leki.