Deklaracja dostępności

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.bezpiecznaprzystan.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 03.11.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.02.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 03.11.2020 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-21

Treści niedostępne:

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Jednostki.
 • mapy (wykluczone z dostępności)

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość poprawienia czytelności (zmiana fontu na bezszeryfowy, z większymi odstępami)
 • opcja podkreślenia wszystkich linków
 • opcja wyróżniania linków żółtym zaznaczeniem
 • możliwość usunięcia stylu strony (plików CSS)
 • powiększenie kursora
 • schowanie obrazków
 • zwiększenie odstępów między literami
 • funkcja ADHD – moduł pozwalający bardziej skoncentrować się na treści.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Muniga, biuro@cws.net.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 688 00 40. Do Dyrekcji Centrum (adres e-mail: dyrektor@umt.tarnow.pl) można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Tarnowa – Gmina Miasta Tarnowa
 • Adres: ul. Adama Mickiewicza 2
  33-100 Tarnów
 • E-mail: umt@umt.tarnow.pl
 • Telefon: (14) 688-24-00

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

W Subregionalnym Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań zastosowano wiele środków w zakresie dostosowania budynku i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością:

 • Na zewnątrz obiektu znajdują się podjazdy oraz poręcze, a także miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 • Wejście posiada podjazd dla wózków. Jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Budynek posiada windy, pętle indukcyjne w salach konferencyjnych i oznakowania w języku Braille’a.
 • Dodatkowo w pomieszczeniach umieszczone są systemy przyzywowe, które pozwalają na szybką komunikację w przypadku jakichkolwiek problemów.
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 • W budynku znajdują się przestrzenie komunikacyjne poziomie (korytarze) i pionowe (windy) wolne od barier architektonicznych umożliwiające swobodne poruszanie się po obiekcie. Przed budynkiem oraz wewnątrz budynku znajdują się schody z poręczami natomiast wszystkie korytarze są bezprogowe. . Pomieszczenia i toalety są dostępne dla osób na wózkach.
 1. Opis dostosowań:
 • Budynek jest zaopatrzony w pochylnię, platformę , informację głosową i pętlę indukcyjną.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 • Budynek posiada wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 • Zgodnie art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Z 2019 r. poz. 1172 i 1495), osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do większości obiektów użyteczności publicznej, w tym do budynków opieki zdrowotnej.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
  • Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.