Dofinansowanie do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny  ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Na jaki turnus można dostać dofinansowanie?
Na dofinansowanie mogą liczyć uczestnicy turnusów składających się z nie mniej niż 20 uczestników o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności.
Turnusy muszą trwać co najmniej 14 dni.
Każda grupa na turnusie powinna mieć opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzeń uczestników, realizowany z udziałem kadry specjalistów.
Turnus może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Organizator turnusu musi mieć odpowiednie uprawnienia, które są potwierdzone w rejestrze wojewódzkim.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON?

 • osoba posiadająca orzeczenie:

o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia

o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego)

o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów

o grupie inwalidzkiej.

 • osoba spełniająca kryterium dochodowe:

przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Jeśli te kwoty są przekroczone, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Pomimo przekroczenia powyższych kwot dochodu osobie z niepełnosprawnością w trudnej sytuacji materialnej lub losowej może zostać przyznane dofinansowanie lub dofinansowanie dla niezbędnego opiekuna bez pomniejszania dofinansowania.

Jakie są wymagane dokumenty przy ubieganiu się o dofinansowanie?

 • wniosek o dofinansowanie
 • wniosek lekarza, pod opieką którego znajduje się osoba z niepełnosprawnością, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
 • kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
 • kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego
 • oryginał aktualnego zaświadczenia ze szkoły /uczelni o kontynuowaniu nauki, w przypadku osoby niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lat.

Czy opiekun może dostać dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym?

Osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie z niepełnosprawnością w wieku do 16 lat, która wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu, może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie, pod warunkiem, że lekarz we wniosku skierowania na turnus rehabilitacyjny wyraźnie uzasadni konieczność pomocy ze strony opiekuna. 

Jakie warunki musi spełnić opiekun?

 • nie może być zatrudniony jako członek kadry na turnusie
 • nie może być osobą z niepełnosprawnością wymagającą opieki innej osoby
 • musi ukończyć 18 lat

lub

 • musi ukończyć 16 lat i jednocześnie wspólnie zamieszkiwać z osobą z niepełnosprawnością, a także być członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Ile wynosi kwota dofinansowania do turnusu dla osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna?

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia:

dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia

osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia:
  dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia:
  dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia:
  dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia:
  dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W jaki sposób i kiedy jest przekazywane dofinansowanie?

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu i może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
PCPR lub MOPS rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.
Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu turnusu, uczestnik samodzielnie wybiera organizatora i miejsce turnusu.
W terminie 30 dni od powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, należy przekazać do PCPR lub MOPS informację o wyborze turnusu.
PCPR w terminie 7 dni sprawdza czy ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób z dysfunkcjami lub schorzeniami określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim, oraz czy wybrany organizator jest uprawniony do organizowania takiego rodzaju turnusu.
W przypadku niespełnienia tych warunków, w terminie 7 dni osoba niepełnosprawna otrzymuje informacje o konieczności zmiany ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem odmowy przekazania przyznanego dofinansowania.

Jaki turnus wybrać?

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę rodzaj swojej niepełnosprawności. Można skorzystać z pomocy pracowników MOPS lub dokonać wyboru samodzielnie, korzystając z elektronicznej centralnej bazy zawierającej informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych na Portalu Informacyjno-Usługowym EMPATIA